Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Posts by 

Eren

Tech

Tăng tốc độ code sử dụng Live Templates trên PHPStorm

Khai báo các interface của Magento mà ít phải viết Getter, Setter, nhất là khi constant có rất nhiều. Tăng tốc độ code sử dụng Live Templates trên PHPStorm
Agile & Culture

Xử lý thế nào khi trong nhóm có sự bất đồng ý kiến

Khi bạn quản lý một team, không có gì đảm bảo team của bạn luôn hòa đồng.