Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Posts by 

Nathan

Tech

Xây dựng prototype cho bài toán demand forecasting

Hướng dẫn xây dựng một hệ thống machine learning nhỏ vận dụng những kiến thức học được sau khóa Machine Learning của Andrew Ng trên Coursera
Tech

Cơ bản về lớp giải thuật Time Series Forecasting

Tìm hiểu ý tưởng cơ bản cho các thuật toán Time Series Forecasting
Tech

Phát hiện ngoại lệ với Anomaly Detection

Làm thế nào dựa vào các số liệu động cơ này để đưa ra các cảnh báo nguy cơ chất lượng, biết được động cơ nào đảm bảo có thể xuất ra thị trường
Tech

Xây dựng clustering model bằng giải thuật K-means với thư viện scikit-learn Skills AI

Bài viết hướng dẫn áp dụng thư viện scikit learn cài đặt cho giải thuật K-Means. Đây là thư viện hữu ích làm về Machine Learning và Data Science, được implement bằng Python, cung cấp các modules biểu diễn các models ứng với từng giải thuật.