Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Posts Tagged 

Sales Forecast

Tech

Ví dụ áp dụng Random forest cho bài toán Demand Forecasting

Ví dụ áp dụng Random Forest cho 1 mẫu dữ liệu mà mình thu được trên Kaggle nhằm phục vụ cho bài toán Demand Forecasting
Tech

Xây dựng prototype cho bài toán demand forecasting

Hướng dẫn xây dựng một hệ thống machine learning nhỏ vận dụng những kiến thức học được sau khóa Machine Learning của Andrew Ng trên Coursera
Tech

Xây dựng sản phẩm Retail Assistant trên nền tảng Google Cloud Platform với GG Data Studio

Xây dựng dashboard cho các nhà bán lẻ sử dụng Magento bằng Google Data Studio (GDS) tuân theo giải pháp ETL (Extract, Transform, Load)
Tech

Bài toán dự báo bán hàng (Sales Forecast)

Dự báo bán hàng (Sales Forecast) là sự ước đoán về lượng bán của doanh nghiệp, (tính bằng tiền hoặc theo đơn vị sản phẩm).