Gặp gỡ team Magestore tại series 'Chân chất kể tất - Webinar #9: "Thu hút nhân tài thời 4.0 nhờ chiến lược Inbound Recruiting"
Đăng ký tham gia!

Posts Tagged 

Technology

Tech

Xây dựng clustering model bằng giải thuật K-means với thư viện scikit-learn Skills AI

Bài viết hướng dẫn áp dụng thư viện scikit learn cài đặt cho giải thuật K-Means. Đây là thư viện hữu ích làm về Machine Learning và Data Science, được implement bằng Python, cung cấp các modules biểu diễn các models ứng với từng giải thuật.
Tech

Làm thế nào để phát triển Chatbot trong doanh nghiệp?

Giúp bạn hiểu được trình tự phát triển chatbot trong doanh nghiệp và một số yếu tố chính để giúp quá trình đó thành công
Tech

Cấu hình Git (Git Config) hữu ích cho full-stack developer

Để sử dụng Git hiệu quả, có rất nhiều mẹo Cấu hình Git (Git Config) hữu ích cho full-stack developer.
Tech

Magento PHP Storm Plugin: Giải quyết sự khó chịu theo cách đơn giản nhất

Magento đã đưa Project PHP Storm Plugin lên trên Github để cộng đồng contribute
Tech

Tạo máy chủ ảo qua EC2 của AWS - So sánh EC2 và Lightsail

Amazon EC2 cho phép chúng ta cung cấp tài nguyên máy tính ảo hoá theo yêu cầu.
Agile & Culture

Xây dựng hệ thống quản trị tri thức doanh nghiệp

Ví dụ xây dựng hệ thống quản trị tri thức trong doanh nghiệp tại Magestore
Tech

Bài toán dự báo bán hàng (Sales Forecast)

Dự báo bán hàng (Sales Forecast) là sự ước đoán về lượng bán của doanh nghiệp, (tính bằng tiền hoặc theo đơn vị sản phẩm).
Tech

Dữ liệu lớn - Batch Processing vs Streaming Processing

Xử lý dữ liệu lớn theo lô Batch Processing và xử lý dữ liệu theo luồng Streaming Processing
Tech

Tạo chat bot bằng Amazon Lex và Slack

Chat bot là một trợ lý ảo hữu dụng giúp bạn có được thông tin nhanh chóng. Đây là bước đầu tiên trong việc tạo một chat bot bằng Amazon Lex và Slack
Tech

Kiến trúc dữ liệu lớn (Big data architecture)

Giới thiệu kiến trúc, các khái niệm để bắt đầu làm việc với Big Data và các platform triển khai từ Big Data
Tech

GraphQL là gì

GraphQL là giao thức chung cho phép giao tiếp để cập nhật và lấy dữ liệu bằng cách xác định chính xác dữ liệu nào mà client cần
Tech

Phát Triển Phần Mềm Theo 5 Cấp Độ

Mô hình phát triển phần mềm để đạt được mức độ tối ưu về giá trị trong thời gian ngắn nhất. Bằng cách xác định được cái gì là quan trọng nhất và tối thiểu nhất sản phẩm cần có để chiếm lĩnh thị trường.